Esittely

ESITTELY

Hei, ja tervetuloa tutustumaan minuun ja tapaani työskennellä. Tarjoan tukea erilaisiin työ- ja elämäntilanteisiin, organisaation kehittämiseen ja kohtaamiseen työnohjauksen (EASEL coach), yksilövalmennuksen, ratkaisukeskeisen lyhytterapian, konsultoinnin ja kehittäsmihankkeiden avulla. Lisäksi tarjoan työhyvinvointiin erilaisia luentoja mm. stressinhallinnasta ja palautumisesta sekä Metsään uppoutumisen ohjausta,  palautumisohjausta ja Metsämieli -ohjauksia.

Koulutukseltani olen EASEL Coach työnohjaaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, terveydenhoitaja YAMK, sairaanhoitaja AMK ja työterveyshoitaja. Olen työskennellyt hoitoalalla yhteensä 16 vuotta, josta hoitotyön vastaavana asiantuntijana 3 vuotta,  esimiehenä 2,5 vuotta ja sairaanhoitajana 7 vuotta.

 

 Lisäksi olen Metsään uppoutumisen ohjaaja, Metsämieli- vetäjä sekä palautumisohjaaja.

 

Tarkastele tarkempaa koulutus- ja työtaustaani LinkedIn profiilistani.

Tapani työskennellä

Työnohjaajana ja kouluttajana toimimisen perustani ovat aito kiinnostus työtä tekeviin ihmisiin ja työn ilmiöihin. Terapeuttina olen lisäksi kiinnostunut siitä, miten ihmiset ajattelevat, miten he näkevät ja kokevat ympäristön ja suhteensa toisiin ihmisiin. Työtapani on keskusteleva, kuunteleva ja kysyvä, ja ihmisenä arvioin olevani helposti lähestyttävä sekä lempeän jämäkkä. Uskon vuorovaikutuksessa syntyviin oivalluksiin ja hyväksyvän ilmapiirin parantavaan voimaan.

 

Työnohjauksen ja kouluttamisen käyttöteoriani perustuu EASELin kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen ja terapian teoreettiseen viitekehykseen, joka on integratiivinen. EASEL tunnetaitovalmennuksen yleisenä tavoitteena on auttaa ohjattavaa vahvistamaan itsetuntemusta, itsehallintaa sekä tunteiden ja stressin säätelyä, sosiaalista tilanneherkkyyttä ja empatiaa, vuorovaikutustaitoja, kykyä tehdä vastuullisia päätöksiä paineenkin alla ja haastavissa tilanteissa, sekä turvallista ja vaikuttavaa ohjaajuutta, johtajuutta tai vanhemmuutta.

 

EASEL Coach työnohjaajana olen tunnetaitovalmennuksen lisäksi perehtynyt työhyvinvoinnin psyykkisiin tekijöihin ja uhkiin, ryhmien vuorovaikutukseen ja dynamiikkaan, vaativan vuorovaikutustyön ja kehittämisprosessien tukemiseen työelämässä yksilö- ja tiimitasolla, työnohjauksen taustateorioihin, työnohjauksen menetelmiin, työkaluihin ja prosessikuvauksiin.

Sovellan terapia-asiakastapaamisissani ratkaisukeskeisyyttä, mutta myös EASELin työkaluja ja ohjausta. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa kiinnitetään huomiota voimavaroihin ja konkreettisiin pieniin askeliin, joilla voimavaroja hyödynnetään omassa elämänpiirissä. Lyhytterapiassa selkeytetään ongelmia, pyritään tavoitteellisesti ratkaisujen löytämiseen ja tuomaan toivon pilkahduksia, sekä pyritään tunnistamaan asiakkaan henkilökohtaiset vahvuudet ja autetaan niiden ottamisessa käyttövoimaksi.

 

EASEL on opettanut minulle, että toisia kunnioittava ja huomioon ottava toiminta, yhdessä sovitut pelisäännöt ja oman vastuun kantaminen vahvistavat ihmisten välistä psykologista turvallisuutta sekä turvallista tunneilmapiiriä. Turvallisen tunneilmapiirin luominen on perusta hyville vuorovaikutustaidoille, sekä avoimelle, toiset huomioivalle toiminnalle, jossa ihmisyys on keskiössä.
 

Luontoyhteys

Ohjauksessa vaikuttavana tekijänä voidaan käyttää myös ympäristöä. Luontoympäristöllä on tutkitusti merkittäviä vaikutuksia mielialaan ja stressitasoon (Harvard School of Public Health 2014).

 

 

Kokemuksellisessa ohjauksessa ja valmennuksessa luontoympäristö on keskeisessäasemassa vahvistamassa muuta ammatillista työtä ja sen vaikuttavuutta sekä lisäämään osallistumismotivaatiota ja tyytyväisyyttä asiakkailla. Sydämensyke, hengitystiheys ja verenpaine laskevat ja myös stressihormonin pitoisuus kehossa laskee.

 

 

Luonnossa ja etenkin metsässä oleminen ja liikkuminen on palaamista ihmiselle luontaiseen ympäristöön. Metsään uppoutumisen ja Metsämieli ohjauksen tai luonnossa vietetyn hetken yhdistäminen työnohjaukseen, lyhytterapiaan, koulutukseen tai kehittämispäivään palauttaa työkuormasta ja vähentää koettua stressiä.