Koulutukset ja kehittämispäivät / luennot

ESIMERKKEJÄ KOULUTUSTARJONNASTA
TYÖYHTEISÖJEN VUOROVAIKUTUS JA TUNTEET

Töissä ollaan työn tekemistä varten ja silti yli puolet työntekijöistä raportoi työpaikan ihmissuhteissa ilmenevistä hankaluuksista. Työn tekeminen hyvin yhdessä työtovereiden kanssa vaatii ammattiosaamisen lisäksi itsetuntemusta ja omien reaktioiden hallintaa. Vuorovaikutustilanteissa ihmiset reagoivat jokainen eri tavalla riippuen omasta kokemushistoriasta sekä omista kipupisteistä. Kun stressitaso nousee, ihminen terästäytyy ja keskittyy paremmin. Mutta, jos stressitaso nousee liikaa, todennäköisyys väärinymmärryksiin ja virheiden tekemiseen kasvaa. Huono työilmapiiri on suuri stressin aiheuttaja. Yhdessä rakennettu ilmapiiri (psykologinen turvallisuus) vaikuttaa siihen, miten työssä ja kotona jaksaa kohdata haasteita, kiirettä ja muutoksia.​

Vuorovaikutus ihmisten välillä on tärkeää, jotta työyhteisöissä voidaan toimia ja työskennellä yhdessä ja kohti samoja päämääriä ja tavoitteita. Vuorovaikutuksen onnistuminen ja sen ylläpitäminen on tärkeää, eikä sitä voi suorittaa tai näytellä, sillä tunteet tarttuvat ja paljastavat epäkunnioittavan käytöksen, jota on yritetty peittää suoritetun vuorovaikutuksen taakse. Rohkeinta, ja samalla vaikeinta, on olla oma itsensä.

 

Koulutuksessa rakennettaan yhdessä työpaikalle myönteistä ilmapiiriä, joka tukee vuorovaikutusta, harjoitellaan työssä haasteiden kohtaamista ja tutkitaan tunteiden viestejä ja vaikutusta vuorovaikutuksessa.

PSYKOLOGINEN TURVALLISUUS TYÖELÄMÄSSÄ

Psykologinen turvallisuus terminä viittaa työyhteisön jäsenten uskomuksiin ja siihen, mitä tapahtuu, jos joku työntekijöistä ehdottaa uutta ideaa, paljastaa haavoittuvuuttaan tai esittää hölmön kysymyksen. Lieväkin torjutuksi tulemisen tunne näkyy aivoissa samalla alueella, kuin fyysinen kipu.

Viimeisten kuuden vuosikymmenen aikana on organisaation käyttäytymistutkimus tuottanut informatiivisen tutkimuskokonaisuuden, joka luo perustan psykologisen turvallisuuden keskeiselle roolille organisaatioiden toiminnassa. Tutkimustulos kertoo, että psykologinen turvallisuus kasvattaa sitoutuneempia yksilöitä, oppivia tiimejä ja parempaa tulosta tekeviä organisaatioita. Yksilötasolla psykologinen turvallisuus syntyy osin omasta persoonallisuudesta, osin esimieheltä ja työyhteisöltä saadusta tuesta. Turvallisuus vaikuttaa työhön sitoutumiseen, asioiden ääneen sanomiseen sekä luovuuteen. Tiimitasolla turvallisuus syntyy esimieheltä saadusta tuesta, tiimin vuorovaikutuksesta sekä yrityskulttuurista.

Koulutuksessa tarkastellaan työyhteisön psykologisen turvallisuuden tilannetta, pohditaan kommunikaation ja vuorovaikutuksen taitoja sekä sovitaan työyhteisölle yhteiset pelisäännöt.

MUUTOSKOULUTUS

Muutos sitoo energiaa ja ihminen yleensä siksi vastustaakin muutosta, vaikka muutos lopulta veisikin tilaan, jossa energiaa säästyy aiempaa enemmän.  Muutos myös pelottaa, koska se haastaa pohtimaan nykyistä tilannetta ja sitä, mistä pitää päästää irti, että asiat sujuisivat paremmin, mutta myös sitä, mitä muutos tuo tullessaan. Työelämässä muutokset ovat väistämättömiä. Työyhteisöt joutuvat muutostilanteisiin yleensä pakon edestä, mutta muutosta voidaan myös haluta. Muutoksessa ihmiset etenevät omaa tahtiaan ja siksi onkin tärkeää, että muutosta suunniteltaessa ja valmisteltaessa ohjataan huomio muutoksen myönteisiin puoliin ja tuetaan muutoksessa olevia.

Muutoskoulutuksessa lähdetään tilanteesta, jossa työyhteisö juuri sillä hetkellä on, mikä muutokseen ajaa, mitä muutoksella halutaan saada aikaan ja mikä on lopullinen tavoite, johon halutaan päästä. Koulutuksen aikana tarkastellaan yhdessä muutoksen vaikutusta perustehtävään ja asetetaan sopivia välitavoitteita, joiden saavuttaminen kannustaa tavoittelemaan lopullista tavoitetta.

POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN STRESSI

Stressiä on kahdenlaista; positiivinen stressi puskee ihmisiä venymään ja kehittymään, kun taas negatiivinen stressi kuluttaa turhaan voimia ja on vakava uhka terveydelle ja hyvinvoinnille. Kun sisäinen säätelyjärjestelmä aktivoituu, olo muuttuu valppaaksi, elimistö valmistautuu toimimaan muuttuneessa tilanteessa ja verenvirtaus sekä aivorunkoon että lihaksiin lisääntyy. Hippokampus ja limbiset rakenteet, jotka ovat välttämättömiä oppimisen kannalta, aktivoituvat. Pitkittyessään tämä tila kääntyy kuitenkin itseään vastaan. Aivot väsyvät, koska hermosolujen jatkuva aktiivisuus kuluttaa paljon energiaa. Ihminen kokee olonsa uupuneeksi, toimintakyvyttömäksi ja lamaantuneeksi. Tarkkaavaiselle ja tavoitteelliselle toiminnalle ei ole silloin mitään edellytyksiä.

Koulutuksessa käydään läpi stressijärjestelmän aktivoitumista ja stressin säätelykykyä sekä merkitystä ihmiselle. Lisäksi käydään läpi stressin vaikutus vuorovaikutukseen. Koulutukseen voidaan yhdistään palautumisohjelmia tai Metsään uppoutumisen harjoitus kokemuksellisena harjoituksena stressin purkamisesta ja palautumisesta.

TIIMIKOULUTUS

Tiimityötaitoja on täysin mahdollista oppia! Tiimityöskentely on parhaimmillaan toiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta, ja edut verrattuna yksin työskentelyyn ovat tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella tuottavimmat silloin, kun ryhmän dynamiikka kehittyy huipputiimimäiseen yhtenäiseen toimintaan. Toiminnan saavuttaminen vaatii töitä ja myös ristiriitojen sietämiskykyä. Parhaimmillaan tiimin jäsenet täydentävät toistensa osaamista ja tukevat toinen toisiansa tiiminä. Tiimikoulutuksessa voidaan vahvistaa jo olemassa olevan tiimin yhteistyötaitoja ja tarkastella tiimin toimintaa.

 

Tiimikoulutuksessa käydään läpi tiimin kehitysvaiheet ja työelämän muutosta, työn perustehtävät roolien mukaisesti, opiskellaan vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen sekä stressin vaikutusta työyhteisössä, tarkastellaan psykologista turvallisuutta, käydään läpi tiimin tavoitteet, laaditaan pelisäännöt tiimityöskentelyyn ja työyhteisönä toimimiseen.

 

Tiimikoulutus on laaja kokonaisuus, johon on hyvä varata 3-4 iltapäivää (noin 4-5 tuntia kerrallaan).  Tiimikoulutuksessa tehdään paljon pari ja ryhmätöitä.